Pirms uzsākt tīmekļa lapas un Internetveikala platformas www.patakokmateriali.lv lietošanu, lūdzam rūpīgi iepazīties ar šiem Lietošanas noteikumiem.

 

1.  IZMANTOTO TERMINU SKAIDROJUMS

 

Internetveikala platforma – ir virtuāla vietne www.patakokmateriali.lv, kurā ir iespējams apskatīt un iegādāties tajā ievietoto preci vai preces ar vai bez piegādes uz Pircēja izvēlēto preces saņemšanas vai piegādes vietu.

 

Pārdevējs – internetveikala platformas īpašnieks un turētājs – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PATA KOKMATERIĀLI”

 

Pārdevēja pārstāvis – Pārdevēja darbinieks, kuram ir piešķirtas tiesības pārstāvēt Pārdevēju savas kompetences ietvaros.

 

Pircējs – rīcībspējīga fiziskā vai juridiskā persona, kura iepērkas patakokmateriali.lv vai izmanto

citus patakokmateriali.lv pakalpojumus.

Puse/-s – Pārdevējs vai Pircējs katrs atsevišķi saukts – Puse, abi kopā – Puses.

 

Prece/-s - ķermeniska lieta vai pakalpojums, kam var noteikt cenu un kas ir ievietota internetveikala platformā.

 

Pasūtījums – preces vai preču kopums vai to komplekts, kuru izvēlējies Pircējs. Pasūtījums var būt neapstiprināts, apstiprināts, apmaksāts un to var anulēt vai atteikties no tā šo noteikumu paredzētajā kārtībā.

 

Pakalpojums - ir atbilstoši Pārdevēja saimnieciskajai vai profesionālajai darbībai, par atlīdzību vai bez tās, izpildīts Pircēja pasūtījums vai tāda ar Pircēju noslēgta līguma pildīšana, saskaņā ar kuru tiek veikta darbība vai nematerializēts darba rezultāts saistībā ar internetveikala platformā esošo preču tirdzniecību.

 

Piegāde – pasākumu kopums, kuru rezultātā Pārdevējs vai tā pārstāvis veic nepieciešamās darbības preces nogādāšanai pie Pircēja.

 

Piegādātājs – fiziska vai juridiska persona, ko nolīgusi kāda no Pusēm, Pasūtījuma nogādāšanai Pircējam vēlamajā piegādes vietā.

 

Samaksa – skaidras vai bezskaidras naudas atlīdzība Pārdevējam par preci, preču kopumu vai komplektu, par kurām Pircējs veicis Pasūtījumu un to apstiprinājis.

 

Atteikuma tiesības – Pircējam tiesības atteikties no saņemtās Preces 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas dienas.

 

Atteikuma veidlapa – veidlapa, kas atrodas internetveikala platformā patakokmateriali.lv un, ko Pircējs aizpilda un iesniedz Pārdevējam gadījumā, ja Pircējs izmanto atteikuma tiesības.

 

Mobilā aplikācija – mobilā lietotne, jeb lietojumprogrammatūra, kas darbojas viedtālruņos, planšetdatoros, u.c. ierīcēs. Lietotne darbojas neatkarīgi no citām ierīcēm vai sistēmām.

Veikalu un noliktavu darba laiks – PATA KOKMATERIĀLI veikalu un noliktavu darba laiku var atrast internetveikala platformā patakokmateriali.lv sadaļā Kontakti. Pasūtījumu izsniegšana notiek tikai

attiecīgās izsniegšanas vietas darba laikā.

2.  VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

 

2.1. Šie Lietošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi), nosaka (1) tīmekļa lapas un Interneta veikala platforma www.patakokmateriali.lv lietošanas kārtību un (2) tiesiskās attiecības starp Pircēju un Pārdevēju.

 

2.2. SIA PATA KOKMATERIĀLI, vienotais reģistrācijas numurs 40103586919, juridiskā adrese: Rīga, Cēsu iela 14, Latvija, tālr. numurs: +371 25611122 (turpmāk – Pārdevējs), nodrošina patakokmateriali.lv pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar šiem Noteikumiem.

 

2.3. Šie Noteikumi ir saistoši katram Pircējam neatkarīgi no tā, vai Pircējs izveido savu lietotāja kontu tīmekļa vietnē.

 

2.4. Pircējs varbūt gan fiziska, gan juridiska persona. Juridiskām personām var tikt piemēroti papildus noteikumi, par kuriem Puses vienojas Pušu savstarpēji noslēgtā līgumā, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

 

2.5. Ja Pircējs pasūta un pērk Internetveikala platformā patakokmateriali.lv piedāvātās preces un pakalpojumus, un izmanto citus patakokmateriali.lv pakalpojumus, ir uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies un bez iebildumiem piekrīt distances līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot.

 

2.5.1. Distances līgums (turpmāk – Līgums) tiek slēgts starp Pārdevēju un Pircēju, kas izdara pasūtījumu un veic pirkumu patakokmateriali.lv. Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pircējs ir veicis pasūtījumu, izmantojot distances saziņas līdzekļus, un ir saņēmis no Pārdevēja apstiprinājumu par veikto pasūtījumu ar elektroniskā pasta starpniecību. Pasūtījumu un tā saņemšanas apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad tiem var piekļūt persona, kurai tie ir adresēti. Līgums ir spēkā līdz tā izpildei, t.i. līdz pasūtījuma apmaksai un preces nodošanai. Līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti Interneta veikalā patakokmateriali.lv, bet neattiecas uz tiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti PATA KOKMATERIALI veikalos.

 

2.5.2. Pārdevējs neglabā noslēgtos Līgumus par patakokmateriali.lv iegādātām precēm un pakalpojumiem, tie ir pieejami Pircējam katru reizi pirms pirkuma veikšanas.

 

2.6. Pārdevējs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt un papildināt Noteikumus, tos publicējot patakokmateriali.lv sadaļā “Lietošanas noteikumi”. Pircējam tiek piemēroti tie Noteikumi, kas ir spēkā preču un pakalpojumu pasūtīšanas brīdī. Pirms katra pirkuma veikšanas Pircējam ir pienākums iepazīties ar patakokmateriali.lv Noteikumiem, turklāt Pircējam ir iespēja saglabāt tos pastāvīgā informācijas nesējā vai izdrukāt.

2.7. Pircējs nav tiesīgs izmantot Interneta veikala patakokmateriali.lv pakalpojumus, ja nav iepazinies ar Noteikumiem vai nepiekrīt tiem. Tādā gadījumā Pārdevējs aicina Pircēju iepirkties tuvākajā PATA KOKMATERIĀLI veikalā.

 

2.8. Pārdevējs ir tiesīgs pēc saviem pamatotiem ieskatiem ierobežot vai pārtraukt Pircēja pieeju internetveikala platformai patakokmateriali.lv, ja Pircējs pārkāpj internetveikala platformas Lietošanas noteikumus, Pārdevēja norādījumus vai Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus vai par to ir pamatotas aizdomas.

 

2.9. Pārdevējam, ievietojot patakokmateriali.lv attiecīgu paziņojumu vai bez brīdinājuma, ir tiesības uz laiku ierobežot piekļuvi patakokmateriali.lv vai pavisam pārtraukt Internetveikala platformas patakokmateriali.lv darbību.

 

3.  PREČU RAKSTUROJUMS UN CENAS

 

3.1. Preču un pakalpojumu cenas patakokmateriali.lv un PATA KOKMATERIĀLI veikalos var atšķirties. Preču un pakalpojumu cenas patakokmateriali.lv norādītas Eiro, pievienotās vērtības nodokli (PVN) ieskaitot. Preču cenā nav ietverta maksa par preces piegādi.

 

3.2. Pārdevējs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt preču sortimentu, cenas, noteikt precēm un pakalpojumiem speciālo cenu. Preces un pakalpojumi tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā preces un pakalpojumu pasūtījuma veikšanas brīdī. Preču atlikumiem ir informatīvs raksturs, to atjaunošana notiek periodiski.

 

3.3. Pārdevējs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt preču specifikācijas.

 

Preču raksturojumos tiek izmantota ražotāju sniegtā informācija un attēli.

 

3.4. patakokmateriali.lv attēlos redzamās preces pēc to krāsas, lieluma, formas vai citiem parametriem var atšķirties no faktiskajām preču īpašībām. Attēliem ir informatīvs raksturs. Ja informācija par precēm un pakalpojumiem patakokmateriali.lv nesakrīt ar PATA KOKMATERIĀLI veikalos sniegto informāciju, tiek uzskatīts, ka PATA KOKMATERIĀLI veikalā norādītā informācija ir pareiza.

4.  PASŪTĪJUMU VEIKŠANA UN APMAKSAS KĀRTĪBA

 

Pasūtījuma veikšana ir iespējama internetveikala platformā patakokmateriali.lv un mobilajā aplikācijā PATAkokmateriali.

4.1. Ja Pircējs vēlas iegādāties preci internetveikala platformā patakokmateriali.lv, tad:

 

4.1.1. Pircējs izvēlas preci no piedāvātā sortimenta, izveidojot savu preču Pasūtījumu;

 

4.1.2. Pircējs dodas uz izveidotā Pasūtījuma skatu un izvēlas piegādes vietu un piegādes veidu.

 

4.1.3. Pēc augstāk minēto soļu izpildes, Pircējs veic ielogošanos vai reģistrēšanos internetveikala platformas sistēmā, aizpildot visu Pārdevēja prasīto informāciju.

 

4.1.4. Pircējs apstiprina Pasūtījumu. Tiek aprēķināta galējā Pasūtījuma summa, ņemot vērā piedāvāto un pieejamo atlaižu sistēmu katram Pircējam.

4.1.5. Uz Pircēja e-pastu tiek nosūtīts rēķins par apstiprināto Pasūtījumu, iekļaujot tajā Pircēja izvēlētās preces, to daudzumu, cenu, kopējo samaksas summu un citu informāciju, kura attiecināma uz konkrēto Pasūtījumu.

 

4.1.6. Kopā ar rēķinu uz Pircēja e-pastu, tiek nosūtīta arī “elektroniskā saite”, kuru atverot, Pircējs var izsekot sava Pasūtījuma statusam no apstiprināšanas brīža līdz tā saņemšanai. Pasūtījuma statusi var būt: “Jauns”, “Procesā”, “Sagatavots”, “Izsūtīts” un “Saņemts/Izpildīts”:

 

4.1.6.1. Statuss “Jauns” – Pircējs ir veicis Pasūtījumu un to apstiprinājis. Pasūtījumu ir saņēmis Pārdevējs un Pircējs no Pārdevēja ir saņēmis e-pastu ar attiecīgā Pasūtījuma rēķinu un elektronisko saiti, ar kuras palīdzību var izsekot Pasūtījuma statusam no apstiprināšanas brīža līdz tā saņemšanai. Pēc Pasūtījuma saņemšanas Pārdevējs var sazināties ar attiecīgo Pircēju un pārliecināties, vai minētais Pasūtījums ir pareizs un atbilstošs Pircēja vēlmēm un vajadzībām;

 

4.1.6.2. Statuss ”Procesā” – Pārdevējs, pēc Pasūtījuma apmaksas saņemšanas no Pircēja, uzsāk Pasūtījuma apstrādi, tā komplektēšanu un sagatavošanu izsniegšanai vai piegādāšanai Pircējam. Ja Pircējs izvēlējies saņemt Pasūtījumu uz vietas kādā no Pārdevēja veikaliem/noliktavām un veikt samaksu par Pasūtījumu attiecīgajā saņemšanas vietā, Pārdevējs uzsāk Pasūtījuma apstrādi, tā komplektēšanu un sagatavošanu izsniegšanai pēc iespējas ātrāk, pēc Pasūtījuma saņemšanas no Pircēja;

 

4.1.6.3. Statuss “Sagatavots” - Pircēja Pasūtījums ir gatavs un pieejams saņemšanai kādā no Pārdevēja veikaliem/noliktavām vai sagatavots nodošanai Piegādātājam, saskaņā ar Pircēja izvēlēto piegādes veidu uz Pircēja norādīto piegādes vietu. Par attiecīgo Pasūtījuma statusu Pārdevējs nosūta informāciju uz Pircēja norādīto e-pasta adresi.

 

4.1.6.4. Statuss “Izsūtīts” - saskaņā ar Pircēja izvēlēto Pasūtījuma piegādes veidu, Pārdevējs veic Pasūtījuma nodošanu attiecīgajam Piegādātājam, pie nosacījuma, ja Pārdevējs no Pircēja ir saņēmis pilnu samaksu par Pasūtījumu un piegādi.

 

4.1.6.5. Statuss “Saņemts/Izpildīts” – Pircējam tiek izsniegts/piegādāts Pasūtījums viņa izvēlētajā Pasūtījuma izsniegšanas/piegādes vietā. Pircējs apliecina Pasūtījuma saņemšanu ar savu parakstu uz Pasūtījuma pavaddokumenta Pasūtījuma saņemšanas brīdī. Pasūtījuma statusa nomaiņu uz “Saņemts/Izpildīts”, Pārdevējs veic pēc pavaddokumentu saņemšanas no Piegādātāja un apstrādes. Ja Pasūtījums tiek saņemts uz vietas Pārdevēja veikalos/noliktavās, tad Pasūtījuma statusu uz “Saņemts/Izpildīts” Pārdevējs nomaina uzreiz pēc Pasūtījuma izsniegšanas Pircējam. Saņemšanu Pircējs apliecina ar parakstu uz Pasūtījuma pavaddokumenta.

 

4.1.7. Pēc Pasūtījuma apstiprinājuma Pircējs veic Pasūtījuma apmaksu, izvēloties sev vēlamo Pasūtījuma samaksas veidu.

 

4.1.8. Iespējamie Pasūtījuma apmaksas veidi ir:

 

4.1.8.1. Samaksa uz vietas Pārdevēja veikalos/noliktavās izmantojot norēķinu karti vai skaidru naudu;

4.1.8.2. Veicot apmaksu izmantojot interneta banku pakalpojumus internetveikala platformā – Bank-link pakalpojums;

 

4.1.8.3. Veicot samaksu izmantojot bankas norēķinu karti internetveikala platformā;

4.1.8.4.       Veicot pārskaitījumu uz Pārdevēja bankas kontu.

 

4.1.9. Ja Pircējs izvēlas apmaksāt Pasūtījumu, veicot pārskaitījumu uz Pārdevēja bankas kontu, attiecīgais pārskaitījums ir jāveic 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtījuma apstiprināšanas brīža.

 

4.1.10. Gadījumā, ja Pārdevējs no Pircēja nav saņēmis samaksu par attiecīgo apstiprināto Pasūtījumu 5 (piecu) darba dienu laikā no tā apstiprināšanas brīža, Pārdevējs pēc savas izvēles vai nu sazinās ar Pircēju un vienojas par konkrētu samaksas datumu vai arī paziņo Pircējam par Pasūtījuma anulēšanu.

 

4.1.11. Kad Pārdevējs no Pircēja ir saņēmis samaksu par attiecīgo Pasūtījumu, Pārdevējs uzsāk šo noteikumu 4.1.6. punktā minēto procesu.

 

4.1.12. Pārdevējs veic Pasūtījuma sagatavošanu un komplektēšanu 1-5 darba dienu laikā no dienas, kad saņēmis samaksu no Pircēja par Pasūtījumu, atkarībā no Pasūtījuma apmēra un pie nosacījuma, ja Prece/-s ir uz vietas Pārdevēja veikalos/noliktavās. Ja Pircējs izvēlējies samaksu par Pasūtījumu veikt uz vietas, saņemot Preci Pārdevēja veikalos/noliktavās, izmantojot norēķinu karti vai skaidru naudu, tad Pārdevējs veic Pasūtījuma sagatavošanu/komplektāciju 1-5 darba dienu laikā no apstiprināta Pasūtījuma saņemšanas dienas.

 

4.1.13. Ja Pasūtījuma sagatavošanai/komplektācijai ir nepieciešams ilgāks laika periods par 5 (piecām) darba dienām vai arī Prece/-s nav pieejama/-s Pārdevēja veikalos/noliktavās, Pārdevējs informē Pircēju elektroniski, nosūtot par to paziņojumu uz Pircēja e-pastu. Šādā gadījumā Pārdevējs vienojas ar Pircēju par Pasūtījuma izsniegšanas/piegādes laika pagarinājumu vai informē Pircēju par Pasūtījuma anulēšanu.

 

4.1.14. Ja Pasūtījums tiek anulēts šo noteikumu 4.4. punktā minētajā gadījumā, un Pircējs jau ir veicis samaksu par attiecīgo Pasūtījumu, tad Pārdevējs atgriež Pircējam saņemto samaksu ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā.

 

4.2. Ja Pircējs vēlas iegādāties preci mobilajā aplikācijā PATAkokmateriali, tad:

 

4.2.1. Pircējam ir jālejuplādē mobilā aplikācija no Google Play vai App Store;

 

4.2.2. Pēc mobilās aplikācijas lejupielādes, Pircējam ir jāpiereģistrē savs konts, norādot e-pastu, paroli un nepieciešamos datus;

 

4.2.3. Pēc šo noteikumu 4.2.2.punktā minēto datu ievades, Pircējs uz savu e-pastu saņems apstiprinājuma saiti, kuru atverot, Pircēja ievadītie dati tiks apstiprināti un Pircējam tiks piešķirtas visas mobilās aplikācijas lietošanas tiesības;

 

4.2.4. Izmantojot mobilo aplikāciju, Pircējs var izvēlēties sev tuvāko Pārdevēja veikalu/noliktavu, kurā tiek atbalstīta mobilā aplikācija, un var izvēlēties tajā nepieciešamo Preci/-es;

 

4.2.5. Izvēlētās preces tiek iekļautas Pircēja preču grozā;

 

4.2.6. Pēc visu nepieciešamo Preču ievietošanas savā preču grozā, Pircējs dodas uz savu preču grozu un veic Pasūtījuma apmaksu.

 

4.2.7. Pēc izvēlēto preču apmaksas, Pārdevējs konkrētā veikala/noliktavas elektroniskajā sistēmā saņem attiecīgā Pircēja preču Pasūtījumu. Pārdevējs pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba stundu laikā no Pasūtījuma saņemšanas brīža, veic Pasūtījuma sagatavošanu/ komplektāciju. Pircējam Preces jāizņem konkrētajā Pārdevēja veikalā/noliktavā 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs mobilajā aplikācijā ir nosūtījis paziņojumu par Pasūtījuma statusu “Sagatavots”. Ja Pircējs neizņem Preci šajā punktā norādītajā termiņā un nav vienojies ar Pārdevēju par citu Preces izņemšanas laiku, Pārdevējs patur tiesības anulēt pasūtījumu, nosūtot par to paziņojumu uz Pircējam norādīto e-pasta adresi un 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Pasūtījuma anulēšanas dienas, atgriezt Pircējam naudu.

 

4.2.8. Mobilajā aplikācijā Pircējs var izvēlēties preces tikai no Pārdevēja veikalos/noliktavās uz vietas esošajās preces, ko Pārdevējs ir ievietojis mobilajā aplikācijā, kā pieejamas.

 

4.2.9. Izmantojot mobilo aplikāciju, preču piegāde netiek piedāvāta. Ja piegāde tomēr ir nepieciešama, tad Pircējam šāda piegāde jāsaskaņo ar Pārdevēju pārstāvi attiecīgajā veikalā/noliktavā.

 

4.3. Pārdevējam ir tiesības atteikt pārdot patakokmateriali.lv pasūtītās Preces, informējot par to Pircēju, ja:

4.3.1. Prece nav pieejama Pārdevēja noliktavā vispār, vai nav pieejama daudzumā, saskaņā ar pasūtījumu;

 

4.3.2. Preces cena un parametri neatbilst faktiskajai informācijai par Preci, sakarā ar tehnisko kļūdu sistēmā;

 

4.3.3. Pircējs nav iepazinies ar patakokmateriali.lv Noteikumiem.

 

4.4. Ar Bank-link starpniecību veikto maksājumu saņemšanu nodrošina trešās personas, kuras nav Līguma puses, kas noslēgts starp Pircēju un Pārdevēju. Par Pircēju datu apstrādi, atbilstoši fizisko personu datu aizsardzību regulējošiem normatīvajiem aktiem, un datu drošību ir atbildīgas trešās personas, kuras tiesīgas sniegt bezskaidras naudas maksājumu veikšanas pakalpojumus.

 

4.5. Pasūtījums uzskatāms par saistošu Pircējam un Pārdevējam brīdī, kad Pircējs ir veicis pasūtījumu un ir saņēmis no Pārdevēja tā apstiprinājumu ar elektroniskā pasta starpniecību. Pasūtījumu un tā saņemšanas apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad persona, kurai tie ir adresēti, var tiem piekļūt.

 

4.6. Pircējam ir pienākums pārbaudīt pasūtījumā norādīto informāciju un datus. Informācijas un/vai datu neatbilstības gadījumā Pircējs informē Pārdevēju, izmantojot PATA KOKMATERIĀLI klientu servisa e-pasta adresi: klientuserviss@patatimber.lv. Pasūtījumu un tā saņemšanas apstiprinājumu Pircējs var saglabāt pastāvīgā informācijas nesējā vai izdrukāt.

 

5.  PREČU PIEGĀDE (SAŅEMŠANA)

 

5.1. Preces saņemšana ir iespējama tikai tad, kad Pasūtījums ir pilnībā apmaksāts.

5.2. Ja starp Pārdevēju un Pircēju pastāv savstarpēji noslēgts līgums ar atrunātiem pēcapmaksas noteikumiem, tad Pasūtījuma piegāde ir iespējama arī pirms Pasūtījuma apmaksas veikšanas.

 

5.3. Internetveikala platformā patakokmateriali.lv pasūtītās Preces Pircējam ir iespējas saņemt sekojošos veidos:

 

5.3.1. Iespēja saņemt preci PATA KOKMATERIĀLI veikalos vai noliktavās, ievērojot attiecīgās izsniegšanas vietas darba laikus;

 

5.3.2. Izmantot PATA Cargo sistēmu;

 

5.3.3. Piegāde ar kurjeru – maza izmēra precēm;

 

5.3.4. Piegāde ar kravas auto ar/bez manipulatora. Šo piegādes veidu izvēloties, internetveikala klientu apkalpošanas speciālists sazināsies ar Pircēju, lai precizētu piegādes cenu un piegādes laiku.

 

5.4. Mobilajā aplikācijā PATAkokmateriali pasūtītās Preces Pircējs var saņemt:

 

5.4.1. PATA KOKMATERIĀLA veikalā vai noliktavā, kura ir pieejama, kā izsniegšanas vieta mobilajā aplikācijā, ievērojot attiecīgās izsniegšanas vietas darba laikus;

 

5.4.2. Ja Pircējam nepieciešami Piegādes pakalpojumi Pasūtījumam, kas noformēts mobilajā aplikācijā, tad Pircējs ierodoties veikalā/noliktavā, šo dara zināmu Pārdevēja pārstāvim un vienojas par piegādes laiku un cenu. Pārdevējs pēc Piegādes pakalpojuma apmaksas veic Pasūtījuma piegādi. Šajā gadījumā Pārdevējs negarantē piegādes termiņu Pasūtījuma veikšanas brīdī, bet par to abas Puses vienojas.

 

5.5. Ja Pircējs vēlas saņemt Pasūtījumu Pārdevēja veikalā vai noliktavā, Pircējs Preces var izņemt uzreiz pēc informācijas par Pasūtījuma statusa maiņu uz “Sagatavots” saņemšanas. Bez iepriekšējas rakstiskas vienošanās par citādu Pasūtījuma izņemšanas termiņu, Pircējam Preces jāizņem 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs nosūtījis paziņojumu 4.1.7. punktā norādītajā kārtībā. Šis termiņš tiek nosūtīts kopā ar paziņojumu par Pasūtījuma statusu “Sagatavots”.

 

5.6. Ja Pircējs nesaņem preci 5.5. punktā noteiktajā termiņā un nav rakstiski vienojies ar Pārdevēju par citu Preces saņemšanas laiku, tiek uzskatīts, ka Pircējs ir pārkāpis Līguma noteikumus. Šajā gadījumā Pārdevējam ir tiesības vienpusējā kārtībā atkāpties no Līguma, nosūtot par to paziņojumu uz Pircēja norādīto e-pasta adresi un prasīt Pircējam atlīdzināt Pārdevējam papildu izdevumus, kas radušies Pārdevējam saistībā ar preci (piemēram: ar preces glabāšanu saistītos izdevumus utt.). Pārdevējs, 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Pasūtījuma anulēšanas dienas, atmaksā Pircējam par Pasūtījumu samaksāto naudas summu, ieturot Pārdevējam radušos papildu izdevumus.

 

5.7. Pirms Pasūtījuma saņemšanas PATA KOKMATERIĀLI veikalā vai noliktavā, Pircējam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai ID karte, vai vadītāja apliecība, kā arī Pasūtījuma numurs vai Pasūtījuma apstiprinājums. Preces tiek izsniegtas tikai tam Pircējam, kura dati ir norādīti attiecīgajā preces pasūtījumā. Ja Pircējs neuzrāda Pasūtījuma numuru vai Pasūtījuma apstiprinājumu, vai personu apliecinošu dokumentu, Pārdevējam ir tiesības neizsniegt preces.

5.8 Ja Pircēja Pasūtījuma Piegādei nepieciešams kravas auto ar / bez manipulatora, tad Pārdevējs sazinās ar Pircēju Pasūtījuma apstrādes procesā, lai vienotos par vēlamāko piegādes veidu, laiku un samaksu. Kad abas puses ir vienojušās par vēlamo Piegādes veidu, termiņu un izmaksām, Pārdevējs nosūta Pircējam jaunu rēķinu par transporta izdevumiem. Kad Pasūtījuma un transporta rēķini ir apmaksāti, Pārdevējs atzīmē pasūtījumu kā "Sagatavots" un nodod Piegādātājam.

 

5.9. Pasūtījuma nodošana Pircējam notiek saskaņā pavadzīmi, kuru paraksta Pircējs un Pārdevēja pārstāvis. Pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu ar Preces saņemšanu un minēto dokumentu parakstīšanu. Par Pasūtījuma izpildi Pārdevējs informē Pircēju, nosūtot paziņojumu, izmatojot Pircēja e-pasta adresi un atzīmējot internetveikala platformā patakokmateriali.lv Pasūtījuma statusu “Izpildīts”.